Programy i projekty edukacyjne

Aktywna tablica 2022

Nasza szkoła uczestniczy w programie rządowym Aktywna Tablica na lata 2020-2024 mającym na celu rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę. Program „Aktywna tablica” jest już drugą edycją realizowaną przez naszą szkołę. W ramach obecnego programu zakupiliśmy programy terapeutyczne, narzędzia oraz sprzęt niezbędny do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany podczas zajęć z zakresu rewalidacji, logopedii, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Dzięki zakupionym programom, narzędziom oraz sprzętom znacznie wzbogaciliśmy zasoby dydaktyczne szkoły, za pomocą których możemy stworzyć warunki do nauki umożliwiające wspólne i równe kształcenie dla wszystkich uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem tych ze specjalnymi potrzebami w procesie nauczania.

 • symulacje doświadczalne
 • gry dydaktyczne
 • filmiki obrazujące różne zjawiska.

Przerwany marsz

Nasza szkoła włączyła się do ogólnopolskiej akcji „Przerwany marsz”, który jest inicjatywą Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej RP. Projekt jest próbą podziękowania i wyrażenia szacunku pokoleniu Dzieci Wojny za ich życie w okrutnej okupacyjnej rzeczywistości , za to, że mimo złamanego dzieciństwa przetrwali i są razem z nami. To także inicjatywa mająca na celu uświadomienie młodemu pokoleniu, jak ogromnym szczęściem jest móc żyć w czasach pokoju i korzystać z wielu przysługujących nam praw, w tym prawa do nauki.

ETAP I
Przerwany Marsz Etap I

ETAP II
List pradziadka Mileny
Wspomnienia Pani Agnieszki Słani rocznik 1929

Wywiady


Trzymaj formę

Realizacja programu „Trzymaj Formę” w naszej szkole rozpoczęła się w roku 2007. Program jest współorganizowany przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności w ramach realizacji strategii WHO dot. diety, aktywności fizycznej i zdrowia. Szkolnym koordynatorem projektu jest Pani Aleksandra Witkowska.
Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród dzieci i młodzieży szkolnej, poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Program ma rozwijać zainteresowania uczniów i poszerzać ich wiedzę o świecie. Realizowany jest formą projektu, dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły.
Dzięki współpracy i zaangażowaniu przedstawicieli Rady Pedagogicznej SP nr 28, rodziców oraz przede wszystkim uczniów naszej placówki, udało się wdrożyć i przedsięwziąć wiele inicjatyw i działań mających na celu edukację w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodzin.

W ramach realizacji głównego celu programu przeprowadzono szereg działań, m.in.:

 •  konkurs informatyczny na projekt plakatu promującego akcję: ”Trzymaj Formę” (zajęcia informatyki),
 • projekt ogólnoszkolny „Szkolny Tydzień Zdrowia”,
 • pogadanki z pielęgniarką szkolną o tematyce prozdrowotnej,
 • sporządzenie przykładowego jadłospisu oraz propozycji sałatek i surówek najbardziej lubianych przez uczniów naszej szkoły (lekcja techniki,
  przyrody lub matematyki),
 • obliczania dziennego spożycia kalorii na podstawie opracowanego jadłospisu (lekcja matematyki),
 • przygotowanie przez uczniów klas VI przewodników turystyki rowerowej pt: „Rowerem po Gliwicach i okolicy” (lekcja wychowawcza)
 • przygotowanie propozycji tras wycieczek pieszych i rodzinnych po najbliższej okolicy (kółko przyrodniczo-turystyczne),
 • ułożenie rymowanek o treściach prozdrowotnych (język polski),
 • obliczanie BMI oraz swojej sprawności i wydolności organizmu (godzina wychowawcza, lekcje wychowania fizycznego),
 • wyznaczenia jednego dnia w tygodniu bez słodyczy i zamienienie go na „Witaminowy dzień”,
 • konkurs plastyczny na projekt plakatu promującego zdrowy tryb życia,
 • przygotowanie scenki teatralnej przez kółko teatralne oraz sportową klasę pływacką o tematyce prozdrowotnej,
 • przygotowanie prac plastycznych przez uczniów klas młodszych: „Piramida zdrowia” oraz „Witaminowy talerz”,
 • przygotowywanie propozycji zdrowych przekąsek,
 • konkurs fotograficzny na kreatywne wykonanie i przyozdobienie potraw „Zdrowie na talerzu”, „ Jedz smacznie, zdrowo i kolorowo”,
 • zawody sportowe „Trzymaj formę uczniaku wiosną, latem, zimą i jesienią”,
 • projekt „Aktywny Rodzic – Aktywne Dziecko”,
 • event rekreacyjny „Sport to zdrowia podstawa, a dla nas dobra zabawa”,
 • zajęcia praktyczne z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz udział w akcji „Ratujemy i uczymy się ratować”,

…i wiele, wiele innych.


Z nauka za Pan Brat

Interdyscyplinarne, praktyczne zajęcia z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych „Z nauką za pan brat”.

Od roku szkolnego 2020/21 zapraszamy uczniów klas siódmych na interdyscyplinarne, praktyczne zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych „Z nauką za pan brat”.
W roku szkolnym 2021/2022 po raz pierwszy uczniowie ośmioletnich szkół podstawowych na egzaminie ósmoklasisty będą, oprócz języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wybierać dodatkowy przedmiot egzaminacyjny, z takich przedmiotów jak: historia, biologia, geografia, fizyka i chemia. Wynik egzaminu będzie miał wpływ na późniejszą rekrutację do szkół średnich – głównie techników i liceów ogólnokształcących.
Zajęcia dedykowane są dla uczniów szczególnie zainteresowanych przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi, którzy na egzaminie ósmoklasisty wybiorą jako dodatkowy przedmiot – biologię, geografię, chemię lub fizykę, pragnących poszerzyć wiadomości z zakresu tych przedmiotów i rozwijać się naukowo.
W pierwszym roku trwania zajęć, spotkania będą miały charakter ogólnoprzyrodniczy – uczniowie będą uczyć się samodzielnego wykonywania doświadczeń i pomiarów, zbierania informacji i jej przetwarzania. Pracować będą głównie metodą projektu.
W kolejnym roku szkolnym zajęcia będą już bardziej sprofilowane i ukierunkowane na konkretny przedmiot egzaminacyjny – jako przygotowanie do tej części egzaminu.
Ogólne informacje o zajęciach dla uczniów klas siódmych:
Zajęcia odbywać się będą w formie zajęć pozalekcyjnych, raz w tygodniu w bloku przeważnie dwugodzinnym (90 min.) i będą obejmować zagadnienia przyrodnicze. W roku szkolnym 2020/21 przewidzianych się jest 50 godzin zajęć. Oprócz tego planowane są wyjścia i wyjazdy ( np. UŚ – „Osobowości świata fizyki”, Wycieczki do Planetarium, Ogrodu Botanicznego, Zoologicznego, itp.) oraz zajęcia terenowe. Niektóre wycieczki będą odpłatne. W przypadku zajęć terenowych i wycieczek zajęcia mogą trwać dłużej.
Ze względu na eksperymentalny charakter zajęć, grupa uczniowska liczyć może 12 – 16 osób. Na zajęciach tych, wszystkie eksperymenty i pomiary uczniowie wykonują samodzielnie w grupach.
Nabór uczniów do grup projektowych odbywa się na podstawie pisemnej deklaracji rodziców, pobranej ze strony internetowej szkoły. W przypadku dużej liczby chętnych – zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne, zgodnie z przyjętym i podanym do publicznej wiadomości regulaminem rekrutacyjnym. Deklaracje będą do pobrania od czerwca 2020 r. W przypadku gdy uczeń opuści 3 zajęcia bez uzasadnienia, zostanie skreślony z listy, a w jego miejsce zostanie wpisany uczeń z listy rezerwowej.
Praca uczniów na zajęciach będzie oceniana. Pod koniec roku szkolnego nauczyciele wpiszą jedną ocenę do swego przedmiotu (będącą średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z danego przedmiotu) z wagą 3. Udział w odpłatnych zajęciach nie będzie podlegał ocenie.
Cele zajęć:
Głównym celem zajęć jest pokazanie uczniom korelacji między przedmiotami przyrodniczymi oraz rozwój przyrodniczego myślenia holistycznego – przekazanie umiejętności zastosowania zdobywanej wiedzy do działań praktycznych w codziennym życiu.
Cele szczegółowe zajęć:
• kształtowanie umiejętności wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do twórczego rozwiązywania problemów praktycznych,
• przyswojenie podstawowych pojęć i technik matematycznych w stopniu umożliwiającym rozpoznawanie ich przydatności i wykorzystanie w sytuacjach z życia codziennego,
• kształtowanie umiejętności przeprowadzania doświadczeń, analizowania zjawisk i formułowania wniosków z otrzymanych wyników,
• rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,
• rozwijanie twórczego myślenia i samodzielności u uczniów,
• stosowanie zintegrowanej wiedzy przyrodniczej w praktyce,
• kształtowanie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi.


Kampania „Zachowaj trzeźwy umysł”

Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, w której nasza szkoła uczestniczy od szeregu lat, to realizowana od 2002 roku ogólnopolska akcja podejmująca problem profilaktyki uzależnień. Ogólnopolska Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej jest przedsięwzięciem, które łączy profilaktykę z pożyteczną zabawą, czyli z edukacyjnymi konkursami. To kampania pozytywna i pomysłowa, stawiająca na wyraźny i optymistyczny przekaz. ZTU nie straszy i nie gani, ale uczy młodych ludzi, jak być silniejszymi, szczęśliwszymi i bardziej samoświadomymi osobami. Oferowane materiały profilaktyczne są nowoczesne, oryginalne, kolorowe i pomysłowe. Bazują na najnowszych trendach w edukacji. Oferuje profilaktykę, której oczekują nauczyciele i uczniowie: nie nudną i sztampową, ale barwną i pełną optymizmu.
To wyjątkowa kampania profilaktyczna dla dzieci i młodzieży. Z uśmiechem i pogodą ducha uczy, jak żyć trzeźwo, bez używek, ale za to z entuzjazmem i radością.
Jednym z jej najważniejszych celów jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy.
Adresatami kampanii są uczniowie szkół podstawowych oraz nauczyciele. Kampania ta angażuje dzieci i młodzież do aktywnego przeciwstawienia się nałogom i przemocy. Jednoznacznie ukazuje, że lepiej zaangażować się w inne dziedziny życia – takie jak sport czy hobby i żyć zdrowo, niż popadać w niewolę alkoholu czy narkotyków.

Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” jako jedyna ogólnopolska kampania zachęca do udziału w konkursach plastycznych, literackich. Co roku nagradza tysiące uczniów z całej Polski, w tym również uczniów naszej szkoły. Konkursy plastyczne to sposób, który organizatorzy kampanii wykorzystują, aby odciągnąć młodych ludzi od zagrożeń i używek. Są one także jedną z bardziej popularnych form dotarcia do młodych ludzi z profilaktycznym przekazem: angażują wyobraźnię, pozwalają na wyrażanie własnych przeżyć i przemyśleń,
w końcu – dostarczają młodym uczestnikom możliwości „uzewnętrznienia” swojej twórczej ekspresji.
Ulotki dostarczane w kampanii to nie tylko suche informacje, ale też karty pracy, zawierają ćwiczenia i niebanalne zadania, aby w myśl zasady Konfucjusza „Powiedz mi,
a zapomnę. Pokaz mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem” przynieść jak największe korzyści edukacyjne. Karty pracy podzielone są na trzy etapy edukacyjne: I-III, IV-VI, VII-VIII. Kampania dostarcza też gotowe scenariusze zajęć do pracy z dziećmi na różnych poziomach edukacyjnych..

Kampania oprócz funkcji informacyjnej spełnia też rolę diagnostyczną i tym samym dostarcza wiedzy i narzędzi do pracy z dziećmi. W 2019 r. przeprowadziła ogólnopolską diagnozę społeczną – w badaniach uczestniczyła też nasza szkoła. Link do wyników badań poniżej.

Więcej informacji na stronie kampanii:
https://www.trzezwyumysl.pl/2020/