Kalendarium Roku Szkolnego

PLANOWANIE PRACY SZKOŁY – KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. ,Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz  rozporządzenia zmieniającego  w sprawie organizacji roku szkolnego  z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.) i  z dnia  12 czerwca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1093).

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

 

I półrocze  01.09.2021 r. – 25.01.2022 r.

II półrocze 26.01.2022 r. – 24.06.2022 r.

 

TERMIN                                                DZIAŁANIE OSOBY ODPOWIEDZIALNE
01.09.2021

środa

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ZSP 14 w Gliwicach.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Spotkanie z wychowawcami poszczególnych klas zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Dyrektor ZSP 14

Wychowawcy klas/grup

Wyznaczeni nauczyciele

14.10.2021   czwartek Dzień Komisji Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
w ZSP14,
zajęcia opiekuńcze
Wychowawcy Wyznaczeni nauczyciele
11.11.2021 czwartek Narodowe Święto Niepodległości –  dzień wolny od pracy  
12.11.2021
piątek
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w ZSP14, zajęcia opiekuńcze  
22.12.2021

środa

Zajęcia dydaktyczne/wigilie klasowe (propozycja organizacji np. kiermaszu świątecznego, jasełek) Wychowawcy Nauczyciele
Zimowa przerwa świąteczna od 23 do 31 grudnia 2021
06.01.2022

czwartek

Święto Trzech Króli – dzień wolny od pracy  
07.01.2022

piątek

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w ZSP14, zajęcia opiekuńcze  
Ferie zimowe od 14 do 27 lutego 2022
Kwiecień
2022
Rekolekcje Wielkopostne – termin w późniejszym czasie po uzgodnieniu
z Parafią
Proboszcz               Dyrektor ZSP 14 Wychowawcy
Wiosenna przerwa świąteczna od 14 do 19 kwietnia 2022
02.05.2022
poniedziałek
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w ZSP14, zajęcia opiekuńcze  
03.05.2022 wtorek Święto Konstytucji 3 Maja  –  dzień wolny od pracy                 
24.05.2022

wtorek

Sprawdzian ósmoklasisty j. polskidzień wolny od zajęć dydaktycznych
w SP28
, zajęcia opiekuńcze
Dyrektor ZSP 14  Wyznaczeni nauczyciele
25.05.2022

środa

Sprawdzian ósmoklasisty matematykadzień wolny od zajęć dydaktycznych w SP28, zajęcia opiekuńcze Dyrektor ZSP 14  Wyznaczeni nauczyciele
26.05.2022

czwartek

Sprawdzian ósmoklasisty j. angielskidzień wolny od zajęć dydaktycznych w SP28, zajęcia opiekuńcze Dyrektor ZSP 14  Wyznaczeni nauczyciele
16.06.2022

czwartek

Boże Ciało –  dzień wolny od pracy  
17.06.2022 piątek Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w ZSP14, zajęcia opiekuńcze Wyznaczeni nauczyciele
24.06.2022 piątek Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych                                                                           Dyrektor ZSP 14                          Wychowawcy
Ferie letnie od 27.06.2022 do 31.08.2022

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Lp. Termin Rodzaj spotkania Tematyka
  1. 01-03 IX 2021 Zebranie ogólne informacyjne

dla rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych zgodnie
z harmonogramem sala gimnastyczna PM40; sala grupy

PM4

 

1. Zapoznanie rodziców z pracą placówki, podstawowymi dokumentami

    regulującymi funkcjonowanie grup przedszkolnych w przedszkolach
    w ZSP 14, podpisanie dokumentów (deklaracje, upoważnienia, itd.),

2. Zapoznanie z podstawą programową wychowania przedszkolnego.
3. Zapoznanie z kalendarzem imprez i uroczystości.
4. Organizacja współpracy z wychowawcami, harmonogram zebrań.

5. Przeprowadzenie wyborów do rady rodziców.

6. Sprawy bieżące: zajęcia dodatkowe, żywienie, wyprawka, itp.

  2. 08-09 IX 2021

 

 

 

Zebrania ogólne informacyjne
z wychowawcami

poszczególnych klas dla rodziców uczniów SP 28  

 

 

1. Zapoznanie rodziców z pracą placówki, podstawowymi dokumentami

    regulującymi funkcjonowanie szkoły w ZSP 14.

2. Podanie wymagań edukacyjnych, sposobów sprawdzania wiedzy

    i oceniania zachowania.
3. Zapoznanie z kalendarzem imprez i uroczystości???????

4. Organizacja współpracy z wychowawcami, plany wychowawcze,

    harmonogram zebrań.

5. Przeprowadzenie wyborów do rady rodziców.

6. Sprawy bieżące:  basen, zajęcia dodatkowe, deklaracje, żywienie, itp.

  3. 03-04 XI

2021

Spotkania indywidualne

rodziców uczniów SP28

z nauczycielami (godz.17.00)

Konsultacje indywidualne rodziców z  nauczycielami.

 

4. do 30 XI 2021 Spotkania indywidualne

rodziców wychowanków PM4 oraz PM40 z nauczycielami (godz.17.00)

1. Konsultacje indywidualne rodziców z  nauczycielami poszczególnych

    grup, pedagogiem, logopedą.

2. Informacja dla rodziców o wynikach wstępnej diagnozy gotowości  

    szkolnej 6-latków.

  5. 15-16 XII

2021

Śródroczne zebrania ogólne
z wychowawcami poszczególnych klas dla rodziców uczniów SP28  
1. Informacje na temat zachowania i postępów w nauce, sprawy bieżące.

2. Przekazanie rodzicom/prawnym opiekunom informacji
    o przewidywanych ocenach niedostatecznych, ocenach zachowania
    i nieklasyfikowaniu uczniów w I półroczu roku szkolnego 2021/22.

  6. 02-03 II 2022 Zebranie ogólne podsumowujące I I półrocze dla rodziców dzieci przedszkolnych i szkolnych

(godz. 17.00)

1. Przekazanie informacji o wynikach klasyfikacji za I półrocze roku

    szkolnego 2021/2022.

2. Spotkanie z rodzicami wychowanków podsumowujące pracę w I półroczu

    roku szkolnego 2021/22.

 

  7.   06-07 IV

     2022

Spotkania indywidualne

rodziców uczniów SP28
z nauczycielami (godz.17.00)

oraz zebrania ogólne
z rodzicami kl. VIII w sprawie egzaminu ósmoklasisty

1. Konsultacje indywidualne rodziców z nauczycielami.

2. Przekazanie rodzicom kl. VIII  istotnych informacji dotyczących egzaminu ósmoklasisty.

  8.   do 30 IV

     2022

Spotkania indywidualne  śródroczne z rodzicami dzieci przedszkolnych; 6-letnich przedszkolnych 1. Kontakty indywidualne rodziców z nauczycielami poszczególnych grup

    przedszkolnych.

2. Zapoznanie z  diagnozą gotowości szkolnej. 

  9.   11-12 V

    2022

Zebranie ogólne
z wychowawcami poszczególnych klas  dla rodziców uczniów SP28
Ostateczny termin poinformowania rodziców/opiekunów prawnych
o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych, obniżonych ocenach   zachowania i nieklasyfikowaniu uczniów w roku szkolnym 2021/22
 10. 20 VI 2022

 

 

 

Zebranie ogólne z rodzicami

dzieci przedszkolnych rozpoczynających naukę w szkole w kl. I. w roku szkolnym 2022/2023 o godz.17.00

Spotkanie z dyrektorem i wychowawcą klasy I.

Sprawy organizacyjne, deklaracje, podręczniki, itp.

 

 

Urząd Miejski w Gliwicach

                                                                                                           Wydział Edukacji

          Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 w Gliwicach informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe, możliwości organizacyjne szkoły i potrzeby społeczności lokalnej ustala w roku szkolnym 2021/2022 osiem dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Są to następujące dni:

14 października 2021

12 listopada 2021

7 stycznia 2022

24,25,26 maja 2022

2 maja 2022

17 czerwca 2022