Deklaracja dostępności

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 14 w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zsp14gliwice.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-12-14

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Część plików oraz dokumentów jest niedostępna cyfrowo
 2. Nagrania oraz animacje nie posiadają audiodeskrypcji, napisów oraz opisów alternatywnych
 3. Część danych na stronie nie posiada poprawnie ustawionego atrybutu „alt”
 4. Część podstron nie spełnia wymaganych norm dotyczących kontrastu
 5. Strona częściowo nie posiada poprawnej struktury nagłówków

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Termin przeglądu i aktualizacji: 2024-03-18

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością serwisu internetowego zsp14gliwice.pl prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Jarosław Kozioł, adres poczty elektronicznej j.koziol@zsp14gliwice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 601 318 926. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej serwisu internetowego zsp14gliwice.pl lub jego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element serwisu internetowego zsp14gliwice.pl chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 14 w Gliwicach powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 14 w Gliwicach może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 14 w Gliwicach odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ul. ks. Marcina Strzody 4

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Dla klientów dostępne jest 1 wejście od ulicy Strzody – nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

 1. Korytarze na wszystkich kondygnacjach są dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Otwory drzwiowe mają min. 90 cm. szerokości. toaleta na parterze jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Brak wind i podjazdów
 2. W budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Placówka będzie dążyła do zapewnienia dostępności poprzez zastosowanie urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących w tym budynku. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób głosowy (pracownicy obsługi pełniący dyżur na parterze szkoły). Budynek jest wyposażony w profesjonalny schodołaz przeznaczony do transportu osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
 3. W odległości ok.20 m od budynku szkoły na parkingu publicznym są wydzielone miejsca dla osób niepełnosprawnych.
 4. Do budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
 5. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Budynek przy ul. Sienkiewicza 9

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Dla klientów dostępne jest 1 wejście od ulicy Sienkiewicza – nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

 1. Dostępność korytarzy,schodów i wind.Korytarze na parterze są dostępne dla osób poruszających się na wózkach, w budynku brak windy, brak toalet dla osób niepełnosprawnych.
 2. W budynku nie ma pochylni,platform,informacji głosowych, pętli indukcyjnych. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Placówka będzie dążyła do zapewnienia dostępności poprzez zastosowanie urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących w tym budynku.
 3. W odległości ok.50 m od budynku przedszkola na parkingu publicznym są wydzielone miejsca dla osób niepełnosprawnych.
 4. Do budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
 5. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Budynek przy ul. Barlickiego 16

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Dla klientów dostępne jest 1 wejście od ulicy Barlickiego – nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

 1. Dostępność korytarzy,schodów i wind.Korytarze na parterze są dostępne dla osób poruszających się na wózkach, w budynku brak windy, brak toalet dla osób niepełnosprawnych.
 2. W budynku nie ma pochylni,platform,informacji głosowych, pętli indukcyjnych. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Placówka będzie dążyła do zapewnienia dostępności poprzez zastosowanie urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących w tym budynku.
 3. W odległości ok.100 m od budynku przedszkola na parkingu publicznym są wydzielone miejsca dla osób niepełnosprawnych
 4. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
 5. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.