KOMUNIKAT
w sprawie jakości wody na pływalni Szkoły Podstawowej nr 28 w Gliwicach

Na podstawie  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U.2015, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) informujemy, że zgodnie z wynikami badań z dnia 16.09.2022 r. wykonanych przez akredytowane laboratorium oraz przez codzienną analizę parametrów, woda doprowadzana do niecki z systemu cyrkulacji oraz  woda w niecce basenowej

spełnia wymagania 

mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w wyżej wymienionym rozporządzeniu.