KOMUNIKAT
w sprawie jakości wody na pływalni Szkoły Podstawowej nr 28 w Gliwicach

Na podstawie  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U.2022, poz. 1230) informujemy, że zgodnie z wynikami badań z dnia 27.05.2024 r.  wykonanych przez akredytowane laboratorium oraz przez codzienną analizę parametrów, woda doprowadzana do niecki
z systemu cyrkulacji oraz  woda w niecce basenowej
spełnia wymagania
 mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w wyżej wymienionym rozporządzeniu.

 

Zbiorcza roczna ocena wody na pływalni za 2023r.