Karta rowerowa

Procedura ubiegania się o kartę rowerową w ZSP nr 14 w Gliwicach

Zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r.Nr 108, poz. 908) kartę rowerową lub motorowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek: 10 lat w przypadku karty rowerowej i 13 lat w przypadku karty motorowerowej. Zgodnie z art. 109 ustawy Prawo o ruchu drogowym, od dnia 1 lipca 1999 r. karta rowerowa i motorowerowa jest wydawana wyłącznie w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Procedura uzyskania karty rowerowej

Uzyskanie karty rowerowej wymaga postępowania zgodnie z poniższą procedurą:

 1. Uczeń powinien pobrać w sekretariacie, od osoby odpowiedzianej za przeprowadzanie egzaminu (p. wice dyrektor Przemysław Kulik, p. Jarosław Kozioł) lub ze strony internetowej szkoły Arkusz zaliczeń ucznia
 2. Wypełnić czytelnie swoje dane osobowe.
 3. Uzyskać wpis (zgodę) rodzica lub prawnego opiekuna.
 4. Uzyskać wpis (zgodę) nauczyciela wychowawcy.
 5. Zgłosić się do egzaminatora (p. wice dyrektor Przemysław Kulik, p. Jarosław Kozioł) nie później niż na dwa dni przed terminem egzaminu z wypełnionym Arkuszem zaliczeń ucznia oraz aktualnym zdjęciem legitymacyjnym.
 6. Uczestniczyć w teoretycznych zajęciach szkoleniowych przygotowujących do zaliczeń lekcje techniki.
 7. Przystąpić do sprawdzianu teoretycznego.
 8. Po pozytywnym zaliczeniu sprawdzianu teoretycznego uzyskaniu 80 % (20 na 25 pytań) pozytywnych odpowiedzi, przystąpić do sprawdzianu praktycznego z jazdy na własnym lub pożyczonym rowerze na placu manewrowym.
 9. Po pozytywnym zdaniu egzaminu zgłosić się po upływie tygodnia od daty egzaminu, do sekretariatu szkoły, po odbiór karty rowerowej.

Warunki ubiegania się o kartę rowerową

 1. Do egzaminu na kartę rowerową mogą przystąpić uczniowie, którzy nie później niż w dniu egzaminu ukończyli 10 lat.
 2. Uczeń powinien w wyznaczonym terminie, na dwa dni przed egzaminem złożyć wypełniony czytelnie Arkusz zaliczeń ucznia wraz z aktualnym zdjęciem legitymacyjnym.
 3. W przypadku braku podpisu rodzica lub wychowawcy, uczeń nie może ubiegać się o uzyskanie karty rowerowej.
 4. Uczeń musi uczestniczyć w zajęciach teoretycznych i praktycznych zorganizowanych w ramach lekcji zajęć technicznych lub innych z wychowania komunikacyjnego.
 5. Uczeń przystępuje do sprawdzenia umiejętności teoretycznych w wyznaczonym terminie, sprawdzian odbywa się w formie testowej 25 pytań.
 6. W przypadku nie zaliczenia lub nie przystąpienia do sprawdzianu w pierwszym terminie, uczeń może przystąpić do jednego sprawdzianu poprawkowego w drugim terminie.
 7. Po zaliczeniu sprawdzianu teoretycznego uczeń przystępuje do sprawdzianu praktycznego z jazdy na rowerze.
 8. Egzamin praktyczny musi się odbywać wyłącznie na rowerze posiadającym wyposażenie przewidziane przez prawo o ruchu drogowym.
 9. Uczniowi, który spełnił wszystkie wymagania egzaminacyjne do kierowania rowerem, wydawana jest karta rowerowa.
 10. Karta rowerowa wydawana jest, na podstawie sporządzonego przez koordynatora sprawozdania z przeprowadzonego egzaminu.
 11. Karta rowerowa wydawana jest w sekretariacie szkoły nie prędzej, jak po upływie tygodnia od czasu egzaminu.
 12. Rejestr wydanych kart rowerowych prowadzony i przechowywany jest w sekretariacie szkoły.
 13. W przypadku utraty lub zniszczenia karty rowerowej rodzic składa pisemne oświadczenie o zaistniałym fakcie. Za duplikat karty szkoła pobiera odpowiednią opłatę.
 14. W uzyskaniu karty rowerowej uczniowi pomagają, w szczególności nauczyciele uczący zajęć technicznych, wychowania fizycznego oraz wychowawcy.
 15. Do uzyskania karty rowerowej przygotowywani są uczniowie klas IV w ramach przedmiotu zajęć technicznych, głównie na zajęciach z wychowania komunikacyjnego.

 

Egzamin składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

Przystąpienie do egzaminu jest dobrowolne.

 1. Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu. Uczeń ma prawo do egzaminu poprawkowego. Egzamin obejmuje sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego, znaków i sygnałów drogowych, zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz zakresu pierwszej pomocy.
 2. Egzamin praktyczny polega na wykonaniu następujących zadań egzaminacyjnych:   
 • przygotowanie roweru do jazdy
 • ruszanie z terenu płaskiego i pod górkę
 • jazda do przodu po prostej i łukach w kształcie cyfry 8 (tzw. „ósemki”)
 • jazda po wyznaczonym torze
 • prawidłowe hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w wyznaczonych miejscach właściwe reagowanie na znaki i sygnały drogowe.

Sprawdzian umiejętności praktycznych  odbywać się będzie w wyznaczonym terminie na odpowiednio przygotowanym placu manewrowym, w obecności komisji egzaminacyjnej

Uczeń zobowiązany jest stawić się na egzamin z  rowerem wzorcowo przygotowanym do użytku tj. sprawnym technicznie i przepisowo wyposażonym, lub skorzystać z roweru przygotowanego przez organizatora egzaminu.

Całością spraw organizacyjnych związanych z uzyskaniem przez uczniów karty rowerowej kieruje szkoła.

Komisja egzaminacyjna sporządza protokół przeprowadzonego egzaminu i dołącza do niego w formie załączników arkusze zaliczeń ubiegającego się o kartę rowerową.

 

PRZYDATNE LINKI:

https://kartarowerowa.net.pl/

Hulajnoga Elektryczna: https://www.youtube.com/watch?v=9wFdnjMB1_A&t=29s

 

Załączniki