Pedagog

Zapraszamy do odwiedzania strony PADLET – Monika Janiga

Głównym celem pracy pedagoga jest pomoc uczniowi. Jestem do Waszej dyspozycji!
PRZYJDŹ Z KAŻDĄ SPRAWĄ, Z KTÓRĄ SAM NIE POTRAFISZ SOBIE PORADZIĆ.
Nie twierdzę, że rozwiążę wszystkie Twoje problemy, ale mogę Ci pomóc przemyśleć różne sprawy, możemy porozmawiać o trapiących Cię problemach, możemy wspólnie opracować sposób działania, aby Ci pomóc.

Do zadań pedagoga szkolnego, we współpracy z psychologiem szkolnym, należy między innymi:
• Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
• Określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
• Organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
• Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli.
• Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i bieżących potrzeb.
• Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli, w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu.
• Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
• Udzielanie uczniom porad i konsultacji.
• Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

Zadania, o których mowa realizowane są we współpracy z:
• Rodzicami
• Nauczycielami i innymi pracownikami szkoły
• Nauczycielami i pracownikami innych szkół
• Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną
• Poradniami Specjalistycznymi
• Innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

Uczniowie mogą się zgłaszać do pedagoga, gdy:
• nie radzą sobie z nauką;
• ktoś naruszy ich prawa;
• ktoś stosuje wobec nich przemoc;
• potrzebują pomocy i rady;
• chcą po prostu z kimś porozmawiać;
• chcą poradzić się, wybierając drogę edukacji, przyszły zawód;

Rodzice uczniów mogą oczekiwać pomocy wtedy, gdy:
• dziecko ma problemy z nauką, licznymi nieobecnościami i odnalezieniem się w szkole;
• dziecko ma problemy z zachowaniem, z rówieśnikami;
• potrzebują uzyskania informacji o możliwościach pomocy dla swoich dzieci;
• w rodzinie występują problemy.

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

Poniedziałek 8.45 – 12.45 / 13.30 – 14.30

Wtorek          8.00 – 12.15

Środa             8.00 – 12.15                   

Czwartek      8.50 – 12.20

Piątek            8.00 – 8.50 / 9.50 – 14.00