Idioms are fun! KONKURS JĘZYKOWO-PLASTYCZNY

SZKOLNY KONKURS JĘZYKOWO-PLASTYCZNY
‘IDIOMS ARE FUN’
z języka angielskiego dla klas VII – VIII

Idiom czyli wyrażenie językowe (najczęściej kilkuwyrazowe), którego znaczenie jest inne, niż wynika to ze znaczenia poszczególnych wyrazów wchodzących w skład idiomu oraz z reguł językowych. Jest ono właściwe dla danego języka i rzadko istnieje możliwość dosłownego przetłumaczenia go na inny język.

Cele konkursu:

 • ukazanie potrzeby znajomości idiomów angielskich, które nadają wypowiedzi żywszy i bardziej obrazowy charakter oraz rozładowują napięcie pomiędzy rozmówcami dzięki swemu dowcipnemu brzmieniu,
 • zachęcenie do rozwijania umiejętności językowych,
 • rozwijanie motywacji i pasji do nauki języka angielskiego,
 • poszerzanie wiedzy z zakresu angielskich idiomów,
 • wzmacnianie wiary we własne siły oraz podwyższanie samooceny uczniów,
 • rozwijanie uzdolnień plastycznych uczniów.

Przedmiot oceny pracy konkursowej:

 1. Konkurs polega na stworzeniu pracy plastycznej dowolną techniką obrazującej pięć idiomów angielskich oraz podpisaniu ich w języku angielskim.
 2. Kryteria oceny pracy plastycznej zgłoszonej do konkursu:
 • zgodność z regulaminem i tematyką konkursu,
 • poprawność językowa,
 • kreatywność,
 • estetyka pracy,
 • samodzielność.

 

 

 

 

 

Warunki konkursu:

 1. Konkurs organizowany jest dla uczniów klas VII – VIII Szkoły Podstawowej nr 28 w Gliwicach (ZSP nr14 w Gliwicach).
 2. Każdy z uczestników może wykonać jedną pracę, nie dopuszcza się prac zbiorowych.
 3. Format: A3 lub A4 (plakat, książka) .
 4. Technika plastyczna: dowolna.
 5. Praca konkursowa musi być podpisana (imię, nazwisko, klasa).
 6. Pracę konkursową (podpisaną) wraz z załącznikiem 1. (zgoda rodziców/ opiekunów prawnych) należy doręczyć do nauczyciela języka angielskiego – Ewy Gembały-Dudek. Ostateczny termin składania prac: 31 maja 2022 (wtorek).
 7. Laureaci za zajęcie I, II, III miejsca otrzymują dyplom oraz nagrodę rzeczową.

Ewentualne pomocne strony /materiały znajdują się pod linkami:

https://www.englishclub.com/vocabulary/idioms.htm

https://www.myenglishteacher.eu/blog/category/english-idioms/

https://www.ecenglish.com/learnenglish/subject/Idioms

https://englishgrammarhere.com/?s=idioms

https://www.ef.pl/przewodnik-po-angielskim/idiomy-w-jezyku-angielskim/

https://www.ang.pl/slownictwo/idiomy

 

Dokumenty do pobrania:

ZGODA NA UCZESTNICTWO W KONKURSIE Idioms are fun

                                                                                                                                                                                  Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie!

Organizator konkursu
Ewa Gembała-Dudek