Terapia

zsp14 pm40 terapia psychologiczna

Terapia psychologiczna

Zajęcia terapeutyczne prowadzone przez psychologa
dziecięcego w formie indywidualnej lub grupowej. Terapia psychologiczna obejmuje:

 • Wspomaganie rozwoju funkcji poznawczych: uwagi, pamięci, percepcji,
  myślenia, innych złożonych procesów poznawczych.
 • Wspomaganie rozwoju sfery emocjonalnej i społecznej.
 • Terapię zaburzeń emocjonalnych.
 • Terapię zaburzeń zachowania.
 • Wspieranie tworzenia pozytywnej samooceny, pewności siebie, obrazu
  samego siebie.

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Zajęcia prowadzone przez certyfikowanego
terapeutę TUS polegające na rozwijaniu kompetencji społecznych. Zajęcia z zakresu
treningu umiejętności społecznych obejmują:

 • Łagodzenie i zapobieganie zaburzeniom emocjonalnym.
 • Naukę radzenia sobie w sytuacjach trudnych pod względem emocjonalnym.
 • Naukę zachowania się w określonych sytuacjach społecznych.
 • Naukę nawiązywania i podtrzymywania relacji z innymi ludźmi.
 • Naukę prawidłowej komunikacji z drugim człowiekiem.
zsp14 pm40 sensoplastyka

Sensoplastyka

Sensoplastyka – zajęcia terapeutyczne prowadzone przez certyfikowanych terapeutów Sensoplastyki. Są to zajęcia plastyczne z wykorzystaniem wszystkich zmysłów. Podczas zajęć wykorzystywane są produkty spożywcze (m.in. kasze, ryż, makaron, barwniki spożywcze, woda, olej, mąka, nasiona strączkowe i in.). Zajęcia z zakresu Sensoplastyki wspierają m.in. integrację wszystkich zmysłów, rozwój kreatywności, ekspresję twórczą, rozwój ruchowy, satysfakcję z własnego działania, rozwój emocjonalny.

Terapia behawioralna/stosowana analiza zachowania

Stosowana analiza zachowania – narzędziem diagnostycznym wykorzystywanym w interwencjach behawioralnych jest VB-MAPP- Program do oceny umiejętności językowych i społecznych dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju. Celem Terapii behawioralnej jest modyfikacja zachowania. Modyfikowanie zachowania od zachowań niepożądanych/trudnych/nieakceptowalnych po zachowania pożądane społecznie. Technikami wykorzystywanymi w tej terapii jest : modelowanie, podpowiedzi wskazujące i echowe, trening komunikacji funkcjonalnej, metoda zachowań werbalnych. Praca opiera się na działaniach pro aktywnych i wdrażaniu systemów motywacyjnych.

zsp14 pm40 terapia behawioralna stosowana analiza zachowania
zsp14 pm40 zajecia terapeutyczne prowadzone przez surdopedagoga

Zajęcia terapeutyczne prowadzone przez surdopedagoga

Specjalistyczne zajęcia, których celem jest nauczanie, wychowanie i rehabilitacja dzieci niesłyszących i niedosłyszących.

Zajęcia terapeutyczne prowadzone przez tyflopedagoga

Specjalistyczne zajęcia, których celem jest nauczanie, wychowanie i rehabilitacja dzieci niewidomych i niedowidzących.

zsp14 pm40 zajecia terapeutyczne prowadzone przez tyflopedagoga
zsp14 pm40 zajecia terapeutyczne prowadzone przez oligofrenopedagoga

Zajęcia terapeutyczne prowadzone przez oligofrenopedagoga

Specjalistyczne zajęcia, których celem jest nauczanie, wychowanie i rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

Zajęcia Korekcyjno-Kompensacyjne

Są to zajęcia z rodzaju terapii pedagogicznej, ukierunkowanej na korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowych dziecka. Mają za zadanie pomóc dziecku w przezwyciężaniu trudności w opanowaniu konkretnych umiejętności i przyswojeniu danej wiedzy.

zsp14 pm40 zajecia korekcyjno kompensacyjne
zsp14 pm40 terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna

Jest prowadzona w formie zajęć indywidualnych i grupowych. Ma na celu usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się (od prostych wad wymowy po niemożność mówienia włącznie). W szczególności zajmuje się:

 • poprawieniem jakości funkcji językowej, oddechowej i fonacyjnej,
 • usprawnieniem motoryki narządów mowy,
 • korygowaniem wad wymowy,
 • wyrównywaniem opóźnień rozwoju mowy,
 • rozbudowaniem zasobu słownictwa czynnego i biernego.

Terapia neurologopedyczna

Jest prowadzona w formie zajęć indywidualnych i grupowych. Zajmuje się diagnozą oraz terapią zaburzeń mowy i komunikacji pochodzenia neurologicznego. Neurologopeda pracuje:

 • z dziećmi z uszkodzeniami i dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego,
 • z dziećmi urodzonymi z obciążeniami z okresu ciążowego i okołoporodowego,
 • z dziećmi z zespołami genetycznymi,
 • z dziećmi z zaburzeniami mowy i komunikacji o podłożu neurologicznym (np.: wypadki, guzy, wylewy),
 • z dziećmi wymagającymi diagnozy oraz terapii funkcji pokarmowych.
zsp14 pm40 terapia neurologopedyczna
zsp14 pm40 arteterapia

Arteterapia

Zajęcia arteterapii prowadzone są w grupach. Wykorzystują proces twórczy w celach autoekspresji. Metody wykorzystywane w arteterapii: rysunek, malarstwo, grafika, rzeźba, muzykoterapia, biblioterapia. Arteterapia stosowana jest w pomocy dzieciom, w celu:

 • rozwiązywania problemów i konfliktów,
 • rozwijania umiejętności interpersonalnych,
 • kierowania własnym zachowaniem,
 • zredukowania stresu,
 • podniesienia samooceny i samoświadomości.

Rehabiltacja ruchowa

Zajęcia ruchowe odbywają się indywidualnie lub grupowo. Rehabilitacja ruchowa dzieci jest procesem medycznym, którego celem jest poprawa jakości funkcjonowania dzieci po operacjach, zabiegach czy nie w pełni sprawnych. Jedną z form rehabilitacji dzieci są ćwiczenia ogólnousprawniające. Ich celem głównym jest kompensowanie albo odtworzenie funkcji utraconych lub niewykształconych. Zajęcia opierają się na zestawach ćwiczeń opracowanych i dobranych indywidualnie dla każdego dziecka. Ich celem jest wzmocnienie mięśni, poprawa kondycji i jakości życia.
Ćwiczenia ogólnousprawniające wykonuje się zarówno jako ćwiczenia wolne, jak i z przyborami, takimi jak skakanki, taśmy, drabinki, piłki, ławeczki, maty oraz inne przyrządy.

zsp14 pm40 rehabiltacja ruchowa
zsp14 pm40 terapia SI

Terapia SI

Terapia zaburzeń przetwarzania sensorycznego prowadzona jest indywidualnie lub w grupach. Terapia ta obejmuje działania, które mają reorganizować system przetwarzania zmysłowego, poprzez dostarczanie bodźców, pobudzających zmysł równowagi, kinestetyczny, dotyku, wzroku czy słuchu. Terapia SI wykorzystuje specjalistyczny sprzęt, taki jak np. podwieszane platformy, hamaki, huśtawki, deskorolki, równoważnie, duże poduchy, materace, kołdry i kamizelki obciążeniowe. Materiały różnej faktury oraz inne przedmioty wykorzystuje się do stymulacji dotykowej, wzrokowej, węchowej i smakowej.