Kadra

mgr Dorota Iwanek

Dyrektor, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka UŚ: kierunek Pedagogika Wczesnoszkolna oraz Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej kierunek: Oligofrenopedagogika z Metodami Korekcyjno – Kompensacyjnymi, Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania – kierunek Zarządzanie w Oświacie, certyfikowany terapeuta SI, ukończone studia podyplomowe na kierunku wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z elementami integracji sensorycznej w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

mgr Agnieszka Czok

Wicedyrektor, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Gliwicach oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach – kierunek Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Kwalifikacje z zakresu Organizacji i Zarządzania Oświatą. Ukończone studia podyplomowe na kierunkach:
Diagnoza i terapia pedagogiczna Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu; Integracja Sensoryczna – certyfikowany terapeuta SI; Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie: Pedagogika specjalna oraz Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera. Ukończony kurs terapii ręki, masażu Shantala oraz kurs doskonalający pedagoga teatru w ramach Śląskiego Laboratorium Pedagogiki Teatru.

mgr Małgorzata Babiarz

Nauczyciel dyplomowany, absolwentka Studium Wychowania Przedszkolnego o kierunku Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe oraz Górnoślaskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im.Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach na kierunku pedagogika w zakresie pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, licencjonowany trener glottodydaktyki.

mgr Małgorzata Turek

Nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Kolegium Nauczycielskiego w Gliwicach, studia licencjackie specjalność – pedagogika specjalna w zakresie rewalidacji przewlekle chorych i kalekich; Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, studia magisterskie kierunek – Pedagogika specjalna w zakresie pedagogiki terapeutycznej oraz Uniwersytetu Wrocławskiego – studia podyplomowe kwalifikacyjne dla nauczycieli przedszkoli. Ukończyła kurs terapii behawioralnej oraz kurs masażu dźwiękiem. Terapeuta w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

mgr Dorota Czyżykowska

Nauczyciel dyplomowany. Absolwentka: Kolegium Nauczycielskiego
w Gliwicach, studia licencjackie specjalność – pedagogika specjalna w zakresie rewalidacji przewlekle chorych i kalekich; Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, studia magisterskie kierunek – pedagogika specjalna w zakresie pedagogiki terapeutycznej oraz Uniwersytetu Wrocławskiego – studia podyplomowe kwalifikacyjne dla nauczycieli przedszkoli. Ukończyła kurs pedagogiki Marii Montessori, terapii behawioralnej, trenera Sensoplastyki.

mgr Anna Bill-Nowak

nauczyciel dyplomowany, absolwentka Wyższej Szkoły Edukacji Wczesnoszkolnej w Mysłowicach na kierunku Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz studiów podyplomowych Wyższej Szkoły im. Bogdana Jańskiego w Zabrzu na kierunku Wspomaganie rozwoju dziecka i wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera. Terapeuta – w ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Ukończyła kurs Metody Ruchu Rozwijającego W.Sherbone.

mgr Alicja Odziomek

Nauczyciel mianowany. Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego, studia magisterskie na kierunku: Terapia pedagogiczna z oligofrenopedagogiką. Studia podyplomowe:
Edukacja elementarna – kształcenie zintegrowane i wychowanie przedszkolne. Posiada kwalifikacje z j. angielskiego – certyfikat Pte General Level 3. Ukończyła kurs terapii behawioralnej, metody Ruchu Rozwijającego W. Sherbone oraz metody symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania J. Cieszyńskiej.

mgr Martyna Cembrzyńska

Nauczyciel mianowany, psycholog. Ukończyła studia magisterskie na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, specjalność psychologia kliniczna i psychologia wychowawczo – kliniczna dzieci i młodzieży. Studia podyplomowe Oligofrenopedagogika na Uniwersytecie Humanitas w Sosnowcu. Ukończone studia podyplomowe Logopedia na Uniwersytecie Humanitas w Sosnowcu. Ukończyła III modułowy kurs terapii behawioralnej dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu w Centrum Terapii Behawioralnej. Posiada certyfikat uprawniający do wykorzystania narzędzia diagnostycznego KORP w diagnozie psychopedagogicznej. Ukończyła szkolenie pierwszego stopnia w terapii mutyzmu selektywnego prowadzone przez Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku w Katowicach.

Dorota Kuciej

Nauczyciel mianowany, absolwentka Studium Nauczycielskiego na kierunku Pedagogika Przedszkolna.

mgr Anna Słomka

Nauczyciel mianowany. Absolwentka Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach na kierunku Pedagogika w zakresie Pedagogika wczesnoszkolna iwychowanie przedszkolne. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie: Rytmiki i tańca w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej; Terapii pedagogicznej i socjoterapii – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu. Certyfikowana terapeutka Integracji Sensorycznej, Kinezjologii Edukacyjnej, Terapii ręki I i II stopnia, Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej, Logorytmiki, metody Grow with play. Posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć umuzykalniających/rytmiki, zajęć tanecznych w tym tańca sportowego;, Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Kinezjologii Edukacyjnej, Gimnastyki Mózgu P.

Dennisona, Stymulacji Układu Przedsionkowego, Integracji Odruchów wg. Sally Goddard, masażu Shantala oraz kwalifikacje z zakresu Zarządzania Placówką Oświatową.
Ukończyła kursy, szkolenia, warsztaty z zakresu Muzykoterapii, idei Carla Orff`a i metody G. J. Dalcroze`a, Aktywnego Słuchania Muzyki, Sensoplastyki, edukacji teatralnej w ramach Laboratorium Pedagogiki Teatru, Tańca izraelskiego w pracy profilaktyczno-terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą,  pedagogiki M. Montessori oraz F. W. Frobel`a. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

mgr Agnieszka Izydorczyk

Nauczyciel mianowany. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne oraz Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu na kierunku Edukacja elementarna ze specjalnością język angielski. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki z rewalidacją osób z głębokim upośledzeniem umysłowym na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Posiada certyfikat uprawniający do wykorzystania narzędzia diagnostycznego KORP w diagnozie psychopedagogicznej, certyfikat KOGS uprawniający do diagnozowania gotowości szkolnej dziecka, certyfikowany terapeuta SI, terapeuta ręki. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w Warszawie.

mgr Agnieszka Mocarska

Nauczyciel kontraktowy, absolwentka Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości na kierunku Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne; ukończone studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie na kierunku: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika.

mgr Ewa Leśniak

Nauczyciel mianowany, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach na kierunku fizjoterapia oraz przygotowanie pedagogiczne. Ukończyła kurs w zakresie korekcji wad postawy oraz terapii ręki I i II stopnia. Ukończyła studia podyplomowe: Wychowanie
fizyczne; Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
(oligofrenopedagogika);Terapia integracji sensorycznej; Inne szkolenia z zakresu pracy z dziećmi.

mgr Karolina Osadnik

Nauczyciel kontraktowy w trakcie awansu zawodowego. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne. Ukończone studia podyplomowe na kierunku Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka z Integracją Sensoryczną oraz Zarządzanie w Oświacie. Certyfikowany terapeuta ręki I i II stopnia. Ukończone szkolenie warsztatowe z zakresu organizacji czasu wolnego pt. Kompleksowy Kurs Animatora Zabaw Dziecięcych.

mgr Justyna Sobota

Nauczyciel kontraktowy. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka. Ukończyła kurs Pedagogiki M. Montessori organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Montessori, kurs bazowy III modułowy terapii behawioralnej organizowany przez PSTB, kurs Treningu Umiejętności Społecznych oraz kurs elementy Sensoplastyki. Posiada certyfikat PTE General Level 3.

mgr Agnieszka Bill

Nauczyciel mianowany, absolwentka Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie na kierunku pedagogika społeczno-opiekuńcza, studia podyplomowe w Instytucie Doskonalenia Nauczycieli na kierunku zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Ukończyła kurs Trenera Odysei Umysłu, kurs Mini Mediacji z i między dziećmi, szkolenie NVC raz HIP, kurs instruktora sportu, kurs instruktora samoobrony i sportów walki. Ukończyła kurs „Trener umiejętności społecznych TUS SSI”. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Nauczanie Języka Angielskiego w Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej oraz Wczesne Wspomaganie Rozwoju z Integracją Sensoryczną.

mgr Agnieszka Pogoda

Nauczyciel dyplomowany, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach na kierunku fizjoterapia oraz przygotowanie pedagogiczne, Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu w zakresie edukacji elementarnej – wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe, Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium na kierunku surdopedagogika. Certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, instruktor nordic walking, terapeuta ręki I i II stopnia.

mgr Aleksandra Szendzielorz

Nauczyciel mianowany. Absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Tyflopedagogika na Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, oraz studia podyplomowe w zakresie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka na Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w Warszawie.

mgr Anna Jeznacka

Nauczyciel kontraktowy, logopeda, absolwentka Akademii Polonijnej w Częstochowie – Filologia angielska specjalność tłumaczeniowa, Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości – Logopedia, Neurologopedia, Integracja sensoryczna.

mgr Natalia Knap

Nauczyciel kontraktowy, Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z zakresu Pedagogiki rewalidacyjnej oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w zakresie Pedagogiki wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.

Angelika Frohlich

Nauczyciel kontraktowy. Ukończyła studia pierwszego stopnia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Gliwicach na kierunku Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza i Pedagogika resocjalizacyjna. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

mgr Barbara Nowak

Nauczyciel kontraktowy. Absolwentka studiów licencjackich o specjalności Pedagogika Opiekuńczo- Wychowawcza z Socjoterapią w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu z siedzibą w Gliwicach. Ukończyła studia magisterskie na kierunku Psychoprofilaktyka i Terapia Dzieci, Rodzin i Młodzieży w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Absolwentka studiów podyplomowych: Edukacja i Terapia Osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu oraz studiów podyplomowych: Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne; Terapia rodzin Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Certyfikat pierwszego stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR). Kursy: Terapia Poznawczo-Behawioralna, Komunikacja Interpersonalna, Trening Umiejętności Społecznych, Terapia Ręki. W trakcie studiów podyplomowych Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Wyższej Szkole Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu.

mgr Klaudia Szymczak

Nauczyciel kontraktowy w trakcie awansu na nauczyciela mianowanego. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego na kierunku filologia polska oraz studiów podyplomowych na kierunku logopedia. Ukończyła także Wyższą Szkołę im. Bogdana Jańskiego w Zabrzu -podyplomowe kwalifikacyjne studia pedagogiczne oraz Gliwicką Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości -edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.