O nas


zsp14 pm40 1

ZSP14

„Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni, razem łatwiej, radośniej, mądrzej i bezpieczniej”.

J.Korczak

W skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 14 wchodzi Szkoła Podstawowa nr 28, Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 40 oraz Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 4.
Przedszkole nr 40 mieści się w budynku willowym przy ul. Sienkiewicza 9 w Gliwicach. Liczy 7 oddziałów przedszkolnych, w tym 4 oddziały integracyjne. Budynek położony jest w centrum miasta w pobliżu parku Fryderyka Chopina, z dala od ruchu ulicznego.

Ogrody otaczające budynek dają możliwość atrakcyjnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Sale zajęć i zabaw są kolorowe, przestronne i jasne. Prowadzimy zajęcia otwarte dla rodziców, w trakcie których rodzic ma sposobność zaobserwowania jak jego dziecko funkcjonuje na tle grupy rówieśniczej oraz poznania nowych form zabawy z dziećmi stymulujących ich wszechstronny rozwój. Organizujemy festyny i uroczystości okolicznościowe. Ponadto umożliwiamy dzieciom wyjazdy do teatru, kina, muzeum, wycieczki do lasu i do wielu innych, ciekawych miejsc.

zsp14 pm40 2

Zapewniamy dogodne godziny otwarcia:

PM40 od 6:30 do 17:00

zsp14 pm40 3

Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 40 od 1992 roku prowadzi grupy integracyjne. Przyjmujemy dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Prowadzimy zajęcia indywidualne ze specjalistami: logopedą, neurologopedą, psychologiem, pedagogiem, surdopedagogiem, tyflopedagogiem, oligofrenopedagogiem, terapeutą wykorzystującym techniki terapii behawioralnej i stosowanej analizy zachowania, arteterapeutą, terapeutą integracji sensorycznej, rehabilitantem ruchowym. Sale grup integracyjnych dostosowane są do potrzeb i możliwości dzieci niepełnosprawnych.

Posiadamy gabinet psychologiczny i logopedyczny, salę gimnastyczną do zajęć rehabilitacji ruchowej, salę montessoriańską, salę do terapii integracji sensorycznej, salę doświadczania świata, salę arteterapii i salę terapii behawioralnej. Nauczyciele pracujący w grupach integracyjnych posiadają odpowiednie kwalifikacje do pracy w grupie i pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dodatkowo ukończyli liczne kursy dające uprawnienia do pracy takimi metodami jak: integracja sensoryczna, metoda M. Montessorii, terapia behawioralna, met. Dennisona, glottodydaktyka, pedagogika zabawy, met. W. Sherborne, met. M. Ch. Knill’ów.

zsp14 pm40 4
zsp14 pm40 5

W celu stymulowania rozwoju dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami organizujemy zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zajęcia są organizowane przez specjalistów na terenie przedszkola na podstawie skierowania dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Zakres wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dotyczy rozwoju motorycznego, stymulacji polisensorycznej, rozwoju mowy i języka, orientacji i poruszania się w przestrzeni, usprawniania widzenia, słuchu, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku. Rodzice uczestniczą w zajęciach by otrzymać wsparcie w procesie pełnej akceptacji niepełnosprawnego dziecka, rozpoznawania jego zachowań i ich odpowiedniej interpretacji oraz prawidłowej reakcji na nie, instruktażu i poradnictwa w zakresie działań rewalidacyjnych.

zsp14 pm40 6

Misja

zsp14 pm40 7

W naszym przedszkolu wspierany jest rozwój dziecka, rozpoznaje się i zaspokaja jego potrzeby edukacyjne oraz umożliwia rozwój talentów i zainteresowań. Tworzy się warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie przez wychowanków gotowości do podjęcia nauki w szkole.

Podejmowane są działania, które sprawią , że:
Dzieci bez widocznego wysiłku, bez dużego stresu, bez płaczu będą osiągać granice, które będą nas zdumiewały. Będą niezwykle pomysłowe, będą miały bogaty słownik, będą rysowały, malowały, śpiewały i tańczyły oraz posiadały niepohamowany głód wiedzy, będą uczyły się tolerancji i zrozumienia dla słabszych.

zsp14 pm40 8

Wizja

zsp14 pm40 9

Przedszkole wykorzystuje naturalną potrzebę ruchu i eksplorowania otoczenia tak, aby dziecko żyło w zgodzie z własnym ciałem i umysłem, w harmonii z otaczającym światem i przyrodą.
Przedszkole wspomaga dzieci w ich indywidualnym rozwoju poprzez rozwijanie uzdolnień oraz zainteresowań, a także wspomaga dzieci z różnego rodzaju trudnościami i dysfunkcjami.
Przedszkole umożliwia poznawanie otaczającej rzeczywistości przy jednoczesnym promowaniu wartości uniwersalnych – dobra, prawdy i piękna.
Atmosfera w przedszkolu sprzyja akceptacji każdego dziecka. Przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.

Przedszkole stwarza warunki do kształtowania u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nowych, trudnych.
Rodzice są naszymi sprzymierzeńcami w organizacji procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego, dążącymi do wspólnego celu, jakim jest dla nas dobro i wszechstronny rozwój dziecka.
Przedszkole monitoruje i doskonali efekty swojej pracy.
Przedszkole posiada kompetentną, zaangażowaną, posiadającą nowatorskie podejście do edukacji przedszkolnej kadrę pedagogiczną.
Wszyscy przestrzegają praw dzieci, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację.
Przedszkole kształtuje u dzieci poczucie przynależności do rodziny, grupy rówieśniczej, wspólnoty narodowej oraz postawy patriotyczne.
Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a Ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój.

zsp14 pm40 10
zsp14 pm40 11

Przedszkole jest miejscem przygotowującym dzieci do osiągnięcia dojrzałości szkolnej, uwzględniającym ich podstawową formę aktywności czyli zabawę.
Nowoczesne wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania wychowawczo – dydaktyczne.
Zarządzanie przedszkolem zapewnia jego sprawne funkcjonowanie i jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, polityką oświatową państwa i przyjętą koncepcją rozwoju. Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa, współpracuje z nim na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.

Nasz wychowanek

Dziecko kończące przedszkole:
POSIADA WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI OKREŚLONE W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA
PRZEDSZKOLNEGO

Posiada :

 • Motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego,
 • Umiejętności uważnego słuchania i logicznego myślenia, praktycznego korzystania ze zdobytych wiadomości,
 • Umiejętności koncentracji uwagi, pracy przez dłuższy czas,
 • Umiejętności współpracy w grupie i rozwiązywania konfliktów,
 • Umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
 • Umiejętność twórczego rozwiązywania zadań,
 • Odpowiedni poziom samodzielności,
 • Gotowość do podejmowania różnorodnych aktywności,
 • Umiejętność komunikatywnego porozumiewania się,
 • Podstawową wiedzę o środowisku społecznym, przyrodniczym i kulturowym,
 • Poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem,
 • Gotowość do posługiwania się językiem obcym nowożytnym oraz pozytywną motywację do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych.
zsp14 pm40 12

Przestrzega:

 • Praw innych ludzi,
 • Zasad bezpieczeństwa, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
 • Zasad kultury współżycia, postępowania według ustalonych norm.

Dostrzega i szanuje:

 • Potrzeby innych ludzi, niesie autentyczną pomoc,
 • Odmienne postawy, przekonania, upodobania,
 • Symbole narodowe,
 • Środowisko naturalne.
pm4 chmurka 2

Nie obawia się:

 • Występować publicznie,
 • Reprezentować grupę, przedszkole,
 • Dzielić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
 • Wykazywać inicjatywy w działaniu,
 • Prosić o radę lub pomoc.

Główne kierunki rozwoju placówki:

zsp14 pm40 13

Dalsze tworzenie warunków dających szansę rozwoju każdemu dziecku, zgodnie z jego możliwościami i potrzebami oraz budowanie zaufania do własnych kompetencji i możliwości, poczucia własnej wartości. Inspirowanie kadry pedagogicznej do tworzenia nowatorskiego i twórczego stylu pracy, poszerzanie jej kompetencji. Zapewnianie wysokiego poziomu edukacji.

Promowanie wartości wychowania przedszkolnego w środowisku, współpraca z lokalnymi instytucjami. Podejmowanie działań budujących u wychowanków poczucie sprawstwa i wzięcia odpowiedzialności za siebie oraz za swoje otoczenie. Podejmowanie stałej współpracy z rodzicami opartej na relacji pełnej otwartości, zrozumienia i poszanowania potrzeb płynących z obu stron.