Ogłoszenie 26.07.2022

Szanowni Rodzice

Informujemy, że na nowy rok szkolny 2022/2023 należy złożyć deklarację pobytu i
wyżywienia dziecka w przedszkolu. Do podpisania deklaracji zobowiązani są rodzice dzieci
nowo przyjętych oraz dzieci kontynuujących uczęszczanie do przedszkola.
Do deklaracji należy dołączyć:
1) zgoda na przetwarzanie danych
2) zgoda na przetwarzanie wizerunku
3) upoważnienie czasowe / stałe* na rok szkolny 2022/2023 do odbioru dziecka z Zespołu
Szkolno–Przedszkolnego nr 14 w Gliwicach przez osoby niebędące prawnymi opiekunami
dziecka
4) kwestionariusz dziecka
5) rachunek bankowy

Wypełnione i podpisane dokumenty należy złożyć w budynku przedszkola
PM 40 ul. Sienkiewicza 9 najpóźniej do dnia 19 sierpnia 2022r. w godzinach 7.00 – 15.00
lub w dogodnej dla Państwa formie:
1. Poprzez adres mailowy: sekretariat@zsp14.gliwice.eu , w temacie wiadomości:
Imię i nazwisko dziecka (w przypadku formy elektronicznej obowiązuje również
dostarczenie podpisanej wersji papierowej)
2. Wrzucenie do skrzynki pocztowej przy budynku przedszkola PM 40 ul. Sienkiewicza
9 – w zaklejonej kopercie.
Prosimy nie wypisywać dwójki dzieci na jednej deklaracji. Dla każdego dziecka
jest osobna deklaracja.

Formularze do wypełnienia można pobrać z naszej strony internetowej
https://zsp14gliwice.pl/pm40/ogloszenia/ lub bezpośrednio z przedszkola.

Pliki do pobrania:

Zgoda na dane oraz wizerunek

Upoważnienie

Rachunek bankowy

Deklaracja

Kwestionariusz dziecka